Scientific Test Equipments

Scientific Test Equipments

Features:

Sensor Test Cabinet

Field of Applications: Nanotechnology, Aerospace, Life Sciences, Industrial Production, Medical Sciences, Croyogenic Process Control, Advanced Research, Energy, Material Science, Solid State Physics, Electronic Devices, Semiconductor Devices.

General: PLC controlled, MFC, Pneumatic valves, Solenoid Valves, Reactor Unit design according to task and customer specifications, Safety features for Hazardous experiments, Heating, Cooling, Magnetic field applicable, UV-VIS-IR illumination can be integrated,  I-V, C-V measurement units can be integrated. Gives you flexible experiment capabilities for your own Sensor developments or your samples to be tested in variety of environments. Creating and running your test recipe is possible.

Test Your Die Level or Packaged Sensors and Samples

Temperature Test: 77K to 975K

Vacuum Pressure Test: ATM to 1E-6 Torr

Magnetic Field Test: Up to 0.5T with Permanent Magnet, up to 1T with Electromagnet

Optical Illumination Test: 285nm to 4.6µm

Humidity Test: %RH

Moisture Test: 60°C to 120°C

Gas Test: Volatile Organic Compound (VOC), Acid Gasses, Acetic Acid, Acetone, Acetylene, Alcohol, Ammonia, Arsine, Bromine, Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Chloride, Chlorine,Cyanide, Diborane, Ethylene Oxide, Fluorine, Formaldehyde, Glycol, Hydrazine, Hydride, Hydrocarbons, Hydrogen, Hydrogen Chloride, Hydrogen Bromide, Hydrogen Fluoride, Methane, Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide, Nitrogen Oxides, Oxygen, Ozone, Phosphine, Silane, Sulfur Dioxide

Microfluidic Sensor Tests

Electro Chemical Sensor Tests

►Contact us for your requirements and for more information...

►İstekleriniz ve teknik detaylar için lütfen bizimle ilteşime geçin...

Özellikler:

Sensör Test Kabini

Uygulama Alanları: Nanoteknoloji, Havacılık, Yaşam Bilimleri, Endüstriyel Üretim, Tıp Bilimleri, Kriyojenik Proses Kontrolü, İleri Araştırma, Enerji, Malzeme Bilimi, Katı Hal Fiziği, Elektronik Cihazlar, Yarıiletken Cihazlar.

Genel: PLC kontrollü, MFC, Pnömatik valfler, Solenoid Valfler, Görev ve müşteri isteklerine göre Reaktör Ünitesi tasarımı, , Tehlikeli deneyler için güvenlik özellikleri, Isıtma, Soğutma, Manyetik alan uygulanabilir, UV-VIS-IR aydınlatma entegre edilebilir, IV, CV ölçü birimleri entegre edilebilir. Kendi Sensör geliştirmeleriniz veya çeşitli ortamlarda test edilecek örnekleriniz için size esnek deney yetenekleri sunar. Kendi test reçetenizi oluşturmak ve çalıştırmak mümkündür.

Çip Seviyesinde veya Paketlenmiş Sensörler ile Bilimsel Numunelerini Test Edin

Sıcaklık Testi: 77K - 975K

Vakum Basınç Testi: ATM - 1E-6 Torr

Manyetik Alan Testi: Kalıcı Mıknatıs ile 0,5 Tesla’ya kadar, Elektromıknatıs ile 1Tesla’ya kadar

Optik Tepkisellik için Aydınlatma Testi: 285nm ila 4.6µm

Bağıl Nem Testi: % RH

Yoğuşma Noktası Testi: 60 ° C ila 120 ° C

Gaz Testi: Uçucu Organik Bileşik (VOC), Asit Gazları, Asetik Asit, Aseton, Asetilen, Alkol, Amonyak, Arsin, Brom, Karbon Dioksit, Karbon Monoksit, Klor, Klor, Siyanür, Diboran, Etilen Oksit, Flor, Formaldehit, Glikol, Hidrazin, Hidrit, Hidrokarbonlar, Hidrojen, Hidrojen Klorür, Hidrojen Bromür, Hidrojen Florür, Metan, Nitrik Oksit, Azot Dioksit, Azot Oksitler, Oksijen, Ozon, Fosfin, Silan, Kükürt Dioksit

Mikroakışkan Sensör Testleri

Elektro Kimyasal Sensör Testleri